Volg ons op

Algemene voorwaarden

 

1. Definities

 1. 321Klik: 321Klik, gevestigd te Oud Gastel onder KvK nr. 58675779.
 2. Klant: degene met wie 321Klik een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: 321Klik en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens 321Klik.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

3. Prijzen

 1. Alle prijzen die 321Klik hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Indien gratis parkeren niet mogelijk is en de parkeerkosten boven de €15 uitkomen dan worden deze kosten volledig doorberekend aan de klant.
 3. Er dient een minimale aanbetaling voldaan te worden van €65 om de boeking te bevestigen. Het volledige bedrag dient minimaal 14 dagen voor de boekingsdatum voldaan te worden. Zakelijke klanten hoeven geen aanbetaling te voldoen.
 4. Alle prijzen die 321Klik hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan 321Klik te allen tijde wijzigen.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door 321Klik vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van 321Klik, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Onbeperkt printen is berekend op 150 gasten en 5 uren gebruik. Indien er meer gasten en uren worden verwacht kan het zijn dat er extra papier in de prijs wordt berekend om op deze manier onbeperkt printen te kunnen garanderen.
 8. Reserveringen kunnen tot 30 dagen voorafgaand aan de boekingsdatum kosteloos geannuleerd worden.
 9. Het aanbetalingsbedrag kan 29 dagen voorafgaand aan de boekingsdatum niet meer worden gerestitueerd en weerspiegelt het werk dat we inmiddels al hebben gedaan voor de reservering en de boekingen die we hebben gemist door het vasthouden van deze datum..

4. Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is 321Klik gerechtigd in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan 321Klik.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag 321Klik zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van 321Klik op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door 321Klik, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan 321Klik te betalen.

 

5. Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

6. Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan 321Klik te verrekenen met een vordering op 321Klik.

7. Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor 321Klik enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

8. Uitvoering van de overeenkomst

 1. 321Klik voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. 321Klik heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat 321Klik tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat 321Klik tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 6. De photobooths hebben de volgende afmetingen, 162CM hoog en 30.5CM breed. Een achterwand is zo’n 2.30m breed en 2.20m hoog. Voor de photobooth is een oppervlakte van minimaal 2m2 benodigd. In combinatie met een achterwand minimaal 6m2.
 7. Minstens 60 minuten voordat de huurperiode begint, komt de medewerker van 321Klik aan om op te zetten. In de praktijk is het vaak eerder op de dag.
 8. Het is klant zijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de locatie ermee heeft ingestemd dat 321Klik aanwezig is op hun locatie en op het afgesproken tijdstip. Dit houdt ook in dat er toegang is tot de locatie en voldoende ruimte met een stopcontact binnen 5 meter van waar de diensten moeten zijn. Indien er voor 321Klik onvoldoende ruimte is om op te zetten, wordt toch het volledige huurbedrag in rekening gebracht.
 9. Het is klant zijn verantwoordelijkheid om 321Klik op de hoogte te stellen van omstandigheden waardoor het opzetten langer kan duren. Deze kunnen omvatten, maar zijn niet uitputtend; naar boven gaan, grote afstand van losplaats naar opstelplaats, beperkte toegang. Als we hier niet van op de hoogte zijn en de installatie langer duurt dan normaal, kan uw huurperiode worden verstoord.
 10. De huurperiode is voor een vaste periode, meestal vijf (5) uur, maar zoals gespecificeerd in het boekingsformulier en zoals eerder overeengekomen door beide partijen. Bovendien dekt dit de installatietijd van 30 minuten en de inpaktijd van 15 minuten. Het gebruik begint op de afgesproken tijd en eindigt op de afgesproken tijd in het boekingsformulier, tenzij vanwege technische problemen door toedoen van 321Klik, dan kan er worden afgeweken van deze tijden zodat de boekingsperiode overeenkomt zoals is afgesproken.
 11. Als klant zijn evenement te laat begint, is onze huurperiode nog steeds voor de overeengekomen periode en tijden, tenzij we overeenkomen om extra uren te voorzien volgens onze toevoegingen.
 12. We hanteren een bruikbare periode van 80% van de overeengekomen huurperiode. Dit zodat eventuele technische storingen opgelost kunnen worden.
 13. Mocht door een technische storing*de bruikbare periode van 80% niet behaald worden dan is 321Klik niet aansprakelijk voor eventuele immateriele schade. Wel wordt het volledig overeengekomen bedrag binnen 30 dagen gerestitueerd.
 14. Een printer storing valt niet binnen de garantie van 80% bruikbare periode. Bij sprake van een storing met de printer die wij niet kunnen oplossen kun je geen aanspraak maken op een restitutie. We printen de beelden achteraf en sturen deze kosteloos per post toe.
 15. Het versturen van de gemaakte beelden via SMS en EMAIL gebeurd na afloop van het evenement. Beelden worden opgeslagen en verstuurd zodra wij de photobooth met het internet verbinden.
 16. Het online foto album is minimaal tot 365 dagen na het evenement beschikbaar. Alle foto’s worden na het evenement ook per email en een Dropbox link naar de klant verstuurd.

9. Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan 321Klik.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert 321Klik de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door 321Klik redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
 5. Het is klant zijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat klant de contactgegevens, het adres, de naam en de postcode van de locatie hebben verstrekt zodat onze medewerkers de locatie kunnen vinden. We eisen ook dat de locatie redelijke toegang biedt voor het laden/lossen en geschikte parkeergelegenheid totdat de apparatuur is gelost. Als het parkeren voor laden/lossen beperkt is, bent u aansprakelijk voor eventuele boetes die optreden als gevolg van en of het zoeken naar een geschikte locatie. 321Klik kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of vertragingen als gevolg van onjuiste of ontbrekende adresgegevens.

10. Vrijwaring

De klant vrijwaart 321Klik tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door 321Klik geleverde producten en/of diensten.

11. Klachten

 1. De klant dient een door 321Klik geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant 321Klik daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen 321Klik uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat 321Klik in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat 321Klik gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

12. Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan 321Klik.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling 321Klik ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

13. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als 321Klik een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan 321Klik verschuldigd zijn.

14. Aansprakelijkheid 321Klik

 1. 321Klik is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien 321Klik aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. 321Klik is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien 321Klik aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 6. 321Klik kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor omstandigheden waardoor 321Klik uw evenement niet kan bijwonen; deze kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, zware weersomstandigheden, verkeersvertragingen, pech met onze voertuigen, ziekte of defecte apparatuur. In het geval dat we uw reservering niet kunnen bijwonen of vervullen vanwege gebeurtenissen buiten onze controle, zullen we zo snel mogelijk contact met u of de locatie opnemen. In deze gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot het terugbetalen van al het betaalde geld.
 7. Klant is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, tenzij Klant bewijst dat de toedracht van de schade aan 321Klik en/of aan personen voor wie 321Klik verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid draagt, waartoe in elk geval zijn personeel wordt gerekend, of dat Klant aantoont dat hem met betrekking tot het ontstaan van die schade geen schuld treft.

15. Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van 321Klik vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

16. Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer 321Klik toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door 321Klik niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat 321Klik in verzuim is.
 3. 321Klik heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien 321Klik kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

17. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van 321Klik in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan 321Klik kan worden toegerekend in een van de wil van 321Klik onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van 321Klik kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. Ook valt het laten repareren van onze photobooth door geleden schade van een voorgaande boeking tot overmacht. Reparaties worden uitgevoerd in de Verenigde Staten en door lange verzend en reperatie tijden kan het zijn dat de photobooth niet op tijd terug is.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor 321Klik 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat 321Klik er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. 321Klik is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

18. Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

19. Wijziging algemene voorwaarden

 1. 321Klik is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal 321Klik zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

20. Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van 321Klik.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

21. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat 321Klik bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar 321Klik is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 19 december 2021, laatst gewijzigd 17 oktober 2023. Download hier PDF versie.

Whatsapp openen
1
💬 Kunnen we je helpen?
Hoi! 👋
Kunnen we je helpen?