Volg ons op

Actievoorwaarden Photobooth

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “PopWorks® Photobooth” actie (de “Actie”) georganiseerd door PepsiCo Nederland B.V. (de “Organisator”), gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht aan het Stadsplateau 22-23, Nederland).

Deze Actie heeft als doel de promotie van de PopWorks® producten en loopt van 13-01-2024 tot en met 15-01-2024 (de “Actieperiode”). De Actie loopt in kader van de PopWorks® Stand (in Utrecht centraal shopping mall). Het betreft een klein promotioneel kansspel (zoals bedoeld in de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014) naar aanleiding waarvan elke winnaar een prijs bestaande uit een PopWorks® instant camera t.w.v. € 85,- (de “Prijs”) wordt uitgereikt.

Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en inwonende partners of familie van de Organisator, b) voor medewerkers en inwonende partners of familie van deze Winkel alsmede (c) voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Voor deelnemers onder de 18 jaar geldt dat zij uitsluitend kunnen deelnemen na toestemming van de ouders/voogd/wettelijk toezichthouders. Desgevraagd dient schriftelijk te worden aangetoond dat deze toestemming is gegeven.

Deelname geschiedt door zich gedurende de Actieperiode naar de PopWorks® Stand (in Utrecht centraal shopping mall) te begeven en daar mee te doen aan de Actie. Hierbij moeten deelnemers onder meer hun persoonsgegevens meedelen middels de Photobooth. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

De winnaar(s) wordt/worden gecontacteerd uiterlijk op maandag 25 januari 2024, 23u59 per mail op basis van de contactgegevens ingevoerd tijdens de deelname. De gecontacteerde winnaar(s) moet zijn winst bevestigen door gepast te reageren op het contact uiterlijk op maandag 30 januari 2024, 23u59. De winnaar(s) zal/zullen dan uiterlijk op maandag 19 februari 2024, 23u59 de Prijs ontvangen. De Prijs zal als volgt aan de winnaar(s) worden gegeven: Via de post.

Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien het blijkt dat de winnaar niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behoudt de Organisator zich het recht om een andere winnaar te bepalen op dezelfde wijze, zonder daartoe verplicht te zijn.

De Prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Alle eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de Organisator.

Prijzen die om welke reden niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Organisator. Bij weigering van de Prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator. Er is geen garantie dat al de Prijzen worden uitgegeven. De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de Prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is c.q. kan worden uitgekeerd.

De winnaar kan uiterlijk tot 2 maanden na de afloop van de Actie beroep doen op uitkering van de Prijs, bij gebreke waarvan iedere aanspraak vervalt.

Deelnemer verklaart zich door deelname aan deze Actie akkoord met deze actievoorwaarden.

De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers om haar moverende redenen te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de Actie tussentijds te wijzigen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens Organisator kan doen gelden.

Persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Wedstrijd verkrijgt, worden gebruikt voor het correct kunnen afhandelen van deze Wedstrijd en, waar toepasselijk, indien de deelnemer het desbetreffende vakje heeft getikt, voor directe marketing doeleinden. Deze persoonsgegevens zullen conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens worden behandeld. De Organisator bewaart persoonsgegevens zolang dit nodig is ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinde(n).

De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun persoonsgegevens en beschikken tevens over een recht van verzet om het gebruik van dergelijke gegevens stop te zetten. Voor het overige blijft de privacy en cookie policy van Organisator volledig van toepassing (zie www.pepsicoprivacypolicy.com).

Voor vragen of klachten kunt u terecht bij PepsiCo Nederland B.V., Stadsplateau, 3521 AZ Utrecht o.v.v. “PopWorks® Photobooth”. Of bel tijdens kantooruren gratis 0800-7377426. Deze

actievoorwaarden zijn beschikbaar bij de Photobooth van de PopWorks® Stand en op aanvraag via voornoemd gratis telefoonnummer. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Whatsapp openen
1
💬 Kunnen we je helpen?
Hoi! 👋
Kunnen we je helpen?